Leveringsvoorwaarden Installatiehulp Emmen
Vestigingsadres: Industriestraat 20, 7891GV. Klazienaveen
info@installatiehulpemmen.nl
KvK-nummer: 63326590

Deze voorwaarden omvatten de leveringen van Installatiehulp Emmen.

Algemeen

De voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten, zowel ter zake van de levering van goederen als van het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant of van derden binden ons niet, tenzij deze door ons schriftelijk zijn aanvaard. Bij tegenstrijdigheid van deze voorwaarden met die van enige klant c.q. derde, prevaleren deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen betreffende overeenkomsten ongeacht de woon- of vestigingsplaats. Dit geldt ook voor het land van de klant of de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel uitgevoerd wordt. Indien er door de rechterlijke macht één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, blijven de andere bepalingen onverminderd in werking. Door ondertekening van onze offertes, facturen, aanvraagformulieren e.d., geeft de klant aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en hiermede akkoord te zijn gegaan.

Aanbod en overeenkomst

Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de klant wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Wij hebben het recht, indien het verrichten van werkzaamheden niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die wij hebben moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, bij de opdrachtgever in rekening te brengen (dit geldt o.a. ook voor onderzoek en/of aanvragen). Bij annulering van een offerte hebben wij het recht, indien de klant hiervoor akkoord heeft gegeven, de door ons bestelde producten voor desbetreffende offerte bij de klant in rekening te brengen. De producten, werkzaamheden of bedragen op een offerte staan niet vast. Dit houdt in dat wanneer er meer/minder producten en/of werkzaamheden worden verricht, Installatiehulp Emmen het recht heeft dit aan te passen op de factuur. De klant kan geen rechten verlenen aan adviezen en informatie die hij van ons krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

Leveringsvoorwaarden Installatiehulp Emmen
Prijzen

Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd dan wel gewijzigd, hebben wij het recht deze wijzigingen door te berekenen aan de klant. Dit geldt ook wanneer overeengekomen is dat de prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven orders door de klant. Alle genoemde prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud. Installatiehulp Emmen behoudt zich het recht om op elk moment prijzen en tarieven te wijzigen. Wanneer Installatiehulp Emmen meer werkzaamheden heeft verricht dan is overeengekomen met de klant, hebben wij het recht de kosten van deze werkzaamheden bij de klant in rekening te brengen. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

Oplevering

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer de klant het werk niet goedkeurt op basis van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen welke binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd kunnen worden, mits dit de ingebruikname van het werk niet in de weg staat. Keurt de klant het werk niet goed, dan dient deze dit onder opgave van redenen schriftelijk aan Installatiehulp Emmen kenbaar te maken. Wanneer blijkt dat het probleem door onze geleverde producten of werkzaamheden wordt veroorzaakt dient de klant ons in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De klant dient klachten over geleverde producten of verrichte werkzaamheden, welke de klant redelijkerwijs had behoren te ontdekken, binnen 14 dagen nadat de levering of wijziging heeft plaats gevonden schriftelijk in bij Installatiehulp Emmen. Bij overschrijding van deze termijn vervalt de aanspraak jegens ons ter zake van gebreken/fouten. In het geval van de door ons gegrond bevonden klacht over de geleverde producten en/of verrichtte werkzaamheden hebben wij het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel door soortgelijke zaken te vervangen. Installatiehulp Emmen vergoed geen schade aan producten of ander materiaal wanneer dit niet door ons toedoen komt.

Leveringsvoorwaarden Installatiehulp Emmen
Retourzendingen

Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van Installatiehulp Emmen niet toegestaan. Geleverde producten van Installatiehulp Emmen worden terug genomen wanneer er binnen 6 maanden na levering een defect aan het product is. Als blijkt dat het defect door toedoen van de klant zelf komt, worden de reparatiekosten en/of andere kosten die gemaakt zijn om het product weer te laten functioneren, in rekening gebracht bij de klant. Het retourneren van producten waar geen defect aan is, is alleen mogelijk tot 8 dagen na de levering van het product, mits deze onbeschadigd weer ingeleverd wordt. De klant dient dit minimaal een dag voor retournering schriftelijk kenbaar te maken aan Installatiehulp Emmen. De klant krijgt bij een retourzending, mits het product onbeschadigd is en Installatiehulp Emmen toestemming heeft gegeven aan de klant om het product weer in te leveren, een tegoedbon van ons ter hoogte van het bedrag dat voor het product betaald is. Producten die (nog) niet betaald zijn door de klant, worden niet terug genomen door Installatiehulp Emmen.

Garantie

Installatiehulp Emmen geeft 2 jaar garantie op geleverde producten. De klant kan zich slechts beroepen op garantie indien hij/zij aan alle verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
Geen garantie wordt gegeven zodra de gebreken het gevolg zijn van: Normale slijtage. Onoordeelkundig gebruik of montage.Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud. Ondeskundige installatie, montage, wijziging of reparatie door derden of door de klant zelf. Van buitenaf komend onheil, zoals: storm, bliksem, overstroming, statische ladingen, te hoge voltages, vandalisme en molest. Er wordt geen garantie gegeven op materialen in het werk of project welke door de klant zelf of namens hem zijn aangeleverd.

Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting. Installatiehulp Emmen heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen. Bij niet, of niet tijdig nakomen van enige verplichting van de klant, heeft Installatiehulp Emmen het recht om buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen. Deze kosten zullen worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde Van Advocaten.

Leveringsvoorwaarden Installatiehulp Emmen

Aansprakelijkheid

Installatiehulp Emmen is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van fouten of verzuim van derden en/of de klant zelf. De klant bindt zich de door onze afgeleverde zaken te keuren. De klant verklaart daarmee dat hij de door ons geleverde producten en/of werkzaamheden in goede staat en vrij van gebreken heeft ontvangen, tenzij hij binnen 14 dagen na de levering/werkzaamheden Installatiehulp Emmen schriftelijk van deze gebreken op de hoogte stelt. Indien de klant binnen 14 dagen na levering niet heeft gereageerd gaan wij er vanuit dat de klant tevreden is met de geleverde producten en/of diensten en vervalt verhaalsmogelijkheid. Installatiehulp Emmen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door van buitenaf komend onheil, zoals: storm, waterschade, bliksem, overspanning, vandalisme en molest. Hiervoor dient de klant, waar mogelijk, een boedelverzekering af te sluiten.

Niet afgenomen producten

Wanneer door Installatiehulp Emmen producten op verzoek van de klant worden besteld, blijven deze ter beschikking staan van de klant. Niet afgenomen producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant en ontslaat de klant niet van afnameplicht.